Video: Iaido Enbu Shushukan Taikai 2019

Dieses Video zeigt Stephan und Dorothée Yamamoto bei einer Iaido-Demonstration anlässlich des 41. Shushukan-Taikai am 21. April 2019 in Okayama, Rokubangawa. Kamera: Kunishio Hirono. Musik: Okamura Jinsou.